ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Example Frame

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเ...

ชื่อโครงการเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ...

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ฝึกครูไปสอนคน ไปสู่อาชีพตามมาตรฐานอาชีพ ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ฝึกครูไปสอนคน ไปสู่อาชีพตามมาตรฐานอาชีพ ยุคการสร้างนวัตกรรม Thailand 4.0” วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ฝึกครูไปสอนคน ...

Power by: Startup Design & Network