ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

โครงการเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 26 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 441


ชื่อโครงการเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
 
หลักการและเหตุผล
          การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม สามารถส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน นักศึกษา  บุคลากรในวิทยาลัย ทำให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และ สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดี  ทางวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักว่าไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจของหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา เสนอแนะสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ด้วยสาระการเรียนรู้ด้านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
          วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน นักศึกษา โดยการจัดการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการดำเนินโครงการ ดังนั้นจึงได้จัด “โครงการเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่  นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สามารถให้เป็นผู้นำในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้  
          ๒. เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาในการพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ********************************************************************************************************** ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารแนบ ***********************************************************************************************************
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >>> ไฟล์แนบ

Power by: Startup Design & Network